Haber

Olağanüstü Hal Kapsamında İskan ve Yapım Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete

Olağanüstü Hal Kapsamında İskan ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (OHAL) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararname ile 8 Şubat’ta Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında illerde yerleşim ve yapılaşma için alınan tedbirler belirlendi.

Buna göre, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle genel hayatı etkileyen afet bölgesi sayılan yerlerde, afetten etkilenenlerin kalıcı veya kalıcı yerleşim yerleri; Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı’nın (AFAD) yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesine ilişkin görev ve yetkileri gizli tutulmak kaydıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resen belirlenecek ve ilgili kurumlara bildirilecek. fay sınırına uzaklık, tabanın uygunluğu, yerleşim merkezine yakınlık gibi kriterler dikkate alınır.

Bu tespit yapılırken zaruret halinde 4342 sayılı Mera Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 16’sında belirtilen alanlar da kullanılabilir. Bu kapsamda, yeterlilik değişikliği gerektiren alanlarda resen yeterlilik değişikliği yapılacak ve bu yerler Hazine adına tescil edilecek ve süreçler ilgili kurumlara raporlanacak.

Nitelik değişikliği gerektiren yerlerde, Orman Kanununun Ek 16’sında belirtilen alanlar varsa, bu alanın iki katından az olmamak üzere Hazine taşınmazı orman tesis edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir.

Plan ve parselasyon işlemlerinde askıya alma, ilan ve itiraz kararları uygulanmayacaktır.

Kadastro Kanununun 22. maddesi kapsamında, genel hayatı etkileyen afet alanı sayılan yerlerin ve dava süreci devam edenlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talebi üzerine ilgili kurumlarca, devam eden ancak kesinleşmiş ancak tapuya tescil edilmemiş olanlar tespit dışı bırakılır. Bu kararnamenin amacı doğrultusunda, onların görüşü alınmaksızın idarî yollarla Hazine adına tescil edilecektir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak vaziyet planına ve verilecek yapı ruhsatına göre, jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu doğrultusunda, plan ve imar uygulamalarının onaylanması beklenmeksizin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, köy yerleşim yerleri dahil olmak üzere belirlenen yerleşim yerlerinde ve mevcut kentsel alanlarda. başvuru yapılacak.

Bu alanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan plan ve parselasyon planlarında, İmar Kanununun plan ve parselasyon süreçlerinde askıya alma, ilan ve itiraz kararları uygulanmaz. Bu alanlarda taşınmaz veya imar hakları kısmen veya tamamen başka bir alana devredilebilir. Bu haklar takas ve takas işlemlerine konu olabilir.

İşlemlerden döner sermaye bedeli ve rastgele isim altında herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Plan, ifraz, yapı ruhsatı, taşınmaz veya imar hakkı devri, takas ve takas işlemleri ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen evraklar damga vergisi, fotoğraf, harç ve masraflara katılımdan muaf olacaktır. Bu işlemlerden dolayı fiyat, döner sermaye fiyatı ve rastgele isim altında herhangi bir fiyat alınmayacaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen kesintili veya kesin yerleşim yerlerinde, Mera Kanununda yeteri kadar verilen izinler, Orman Kanununda yeteri kadar verilen izinler, mesire yerleri, orman parkları ve taşınmazların kira sözleşmeleri Devlet İhale Kanununda ve Mera Kanunu kapsamında Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar kiralanmaktadır. Tahsis hedefinde değişiklik yapılan ancak tapuda Hazine adına tescil edilmemiş alanların tahsis amacındaki değişiklikler, tahsis alanlarının ilgili Yönetmelikte belirtilen menfaatine göre re’sen iptal edilmiş veya feshedilmiş sayılır. Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8. maddesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen kesintili veya kesin yerleşim alanlarına tekabül eden maden ruhsat alanlarının girişimcilik bölümü, Yönetmelikte düzenlenen orta ve ekstrem işler üretme kuralları ile ihalelere verilen izinler hariç. Maden Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındadır. Bakanlığın kararı ile maden ruhsatı karar tarihinden itibaren re’sen kusurlu sayılacaktır.

Geçici veya kesin yerleşim yeri ruhsatın tamamını kapsıyorsa maden ruhsatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca karar tarihi itibarıyla re’sen iptal edilmiş sayılır. Birinci fıkrada belirtilen alanlarda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların başvuruya dahil edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgisine göre süreli veya tezli kamulaştırma kararı alabilir. özel mülkiyete tabi diğer tüm taşınmazlar.

Kamulaştırma işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülecektir. Kamulaştırılan taşınmazlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya TOKİ’nin talebi üzerine Hazine adına tescil edilecektir.

Tescil ve iptal işlemleri sırasında maliklerden bu taşınmaz nedeniyle vergi ödemeleri istenmeyecektir. Ancak tapu dairesi ilgili vergi dairesine bildirimde bulunur. Tescilden sonra bu alanlarda inşaat faaliyetlerine başlanabilir. Hazine adına tescil edilen gayrimenkullerin değerlemesi tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşlarınca yapılır.

Belirlenen bedel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya TOKİ tarafından asliye hukuk mahkemesine arz edilecek ve bu bedel tapuda kayıtlı taşınmaz sahiplerine ödenmek üzere mahkemece belirlenecek bankaya yatırılacaktır. kayıttan önce tapu. Yatırılan tutar üçer aylık vadeli mevduat hesabına dönüştürülecek ve varsa kar ile birlikte hak sahibine ödenecektir. Bedel ödenmesine ilişkin karar, mahkeme tarafından taşınmaz sahiplerine tebliğ edilecek.

Tapu sicilindeki haklar ve tüm şerhler taşınmazın bedeli üzerinden devam edecektir.

Taşınmazın tescilinden önceki ihtiyati tedbir, kamulaştırma, ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakları ile tapu sicilindeki tüm yasaklayıcı ve kısıtlayıcı şerhler, taşınmazın bedeli üzerinden devam edecek; Tapu sicilindeki hak ve şerhler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya TOKİ’nin talebi üzerine tapu müdürlüğü tarafından re’sen iptal edilir ve durum hak sahibine bildirilir.

Bedel ödendikten sonra bu bedel üzerinde yapılacak uzlaşma görüşmelerinde anlaşma sağlanamazsa, Kamulaştırma Kanununun bedel tespitine ve ödenmesine ilişkin kararları uygulanacaktır. Bu fıkra kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlardan süreli olarak satın alınacak olanlar Hazine adına resen tescil olunur. Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu maddesindeki kararlara göre taşınmazın bedeli tescil işleminden itibaren 60 gün içinde belirlenecek. Bu fıkrada karar bulunmayan hallerde Kamulaştırma Kanunu hükümleri uygulanır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Alt ve üst yapı dahil her türlü inşaatı yapmaya, yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye, cins değiştirmeye, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurmaya yetkili olacaktır. Bu başvurular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bağlı, ilgili ve ilgili kurum, kuruluş ve iştirakleri ile Kamu İhale Kanunu’na tabi idareler ile işbirliği içinde yürütülebilir. Bu iş ve süreçlerden hangilerinin TOKİ ve diğer kurum, kuruluş ve bağlı kuruluşları tarafından yürütüleceğini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı belirleyecek. belirlemeye yetkili olacaktır.

Yerli veya yabancı kişi, kurum ve kuruluşlar konut ve iş yeri yapabilecek.

AFAD tarafından; Bu unsur kapsamında yapılacak protokoller çerçevesinde konut, işyeri ve altyapı tesisleri ile bunlar için gerekli olan her tür ve ölçekteki harita, rölöve, proje, imar planları, Parselasyon veya konutlar için mühendislik hizmeti yapılabilmesi veya hak sahiplerine verilmek üzere yaptırılan işyerleri bu idarelerden satın alınabilir.

Bu kapsamda AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilgili kurum, kuruluş ve iştiraklerine kaynak aktarabilecektir. Kamu İhale Kanununun yapılacak iş ve işlemlere ilişkin yaklaşık maliyetinin tespitine ilişkin işlemler ile 62 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kararları, avan projesini yaptırmak kaydıyla uygulanmaz. uygulanacaktır. Üretim işleri ve altyapı ile ilgili hiçbir süreçten katılım payı ve teknik altyapı ücreti alınmayacaktır.

Yerli veya yabancı kişi, kurum ve kuruluşlar, konut ve işyeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bakanlığın belirleyeceği yerlerde ve Bakanlıkça belirlenecek tip projelere uygun olarak konut ve iş yeri yaptırabilecek veya yaptırabilecektir. deprem bölgesinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağışlanacak. Bu kapsamda Bakanlığa hibe edilen konut ve işyerleri hak sahiplerine verilmek üzere AFAD’a devredilecek.

Bu alanlarda doğalgaz, elektrik, su, atık su ve arıtma tesisleri, atık işleme tesisleri, irtibat ve diğer tüm altyapı yatırımları ile üstyapı imalatları öncelikle ilgili kurum, kuruluş ve dağıtım şirketleri tarafından tamamlanacaktır.

Yıkım atıkları valilikçe belirlenen alanlara dökülecektir.

Afet bölgelerinden moloz dökümü, çevreyi korumaya yönelik tedbirler alınmak kaydıyla ilgili valilikçe belirlenen alanlara yapılır. Enkaz atıkları ilgili standartlar ve gerekli koşullar sağlanarak geri dönüştürülerek altyapı ve üstyapı yatırımlarında kullanılabilir. Bu döküm alanları ve bu alanlarda yapılacak iş ve işlemler ilgili mevzuatın belgelendirme kararlarından muaf olacaktır.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının onayı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde bağlı, ilgili ve bağlı kurum, kuruluş ve bunların iştirakleri ile döner sermayeli işletmelere, ihtiyaç duyulan kaynağın bu konu kapsamında belirtilen iş ve süreçlerde kullanılması ve ilgili yönetimin onayı ile tüketimin bütçeye kaydedilmesi suretiyle kaynak aktarımı yapılabilir.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında istihdam edilen işçi, bu kararnamede belirtilen ve Bakanlıkça yürütülen iş ve işlemlerde Bakanlıkça görevlendirilebilir, bağlı kuruluşları ve ilgili kuruluşları ile bunların iştirakleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler